Načítavam, čakajte prosím ...

SÚŤAŽ O 5 LITROVÝ SÚDOK PIVA

podmienky súťaže o 5 litrový súdok piva: 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci aktivít spoločnosti DRINK ŠOP, s. r. o., so sídlom Krátka 4474/4, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 53 451 511, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak.
 2. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, ako aj zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Organizátor súťaže

 1. Organizátorom súťaže (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť DRINK ŠOP, s. r. o., so sídlom Krátka 4474/4, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 53 451 511.
 2. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom riadené, sponzorované ani spojené so spoločnosťami Facebook alebo Instagram a tieto spoločnosti nenesú zodpovednosť za ich priebeh. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú takýmto spoločnostiam žiadnym spôsobom sprístupnené. Akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa súťaží je potrebné adresovať organizátorovi, nie spoločnosti Facebook alebo Instagram.
 3. Organizátor súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá").

III. Účastníci súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky 
 2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok na výhru nevzniká.
 3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

IV. Pravidlá súťaže

 

 1. Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
  • Začne sledovať instagramový profil  @pivnapohotovost počas trvania Majstrovstiev Európy vo futbale od 14.6 - 14.7.2024
 2. Do súťaže bude každý súťažiaci zaradený po splnení uvedených podmienok.
 3. Žrebovanie výhercov prebehne každý štvrtok počas trvania súťaže.

V. Výhry

 1. Výhrou je 5-litrový súdok piva z aktuálnej ponuky a dostupnosti na predajniach alebo na eshope www.pivnapohotovost.sk.
 2. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
 3. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
 5. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

 

VI. Spôsob odovzdávania výhier

 1. Organizátor bude kontaktovať víťaza pomocou Instagramu na overenie veku. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže víťaza kontaktovať alebo ak výherca nie je starší ako 18 rokov, nárok na výhru stráca a organizátor vyberie iného víťaza.
 2. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry, alebo si dohodne osobne prevzatie výhry v predajni DRINK ŠOP MAYTEX, Liptovský Mikuláš. 
 3. V prípade, že výhercovia neposkytnú organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru a organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
 4. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a organizátorom.

VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, názov profilu na Instagrame a doručovacia adresa) pre účely tejto súťaže.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu objednavky@pivnapohotovost.sk.
 3. Súťažiaci má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona č. 101/2000 Zb. v platnom znení.
 4. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
 5. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov organizátor nie je schopný výhercovi riadne odovzdať výhru.
 6. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VIII. Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy pravidiel.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účasť v súťaži a neposkytnúť výhru súťažiacemu, ktorý porušuje podmienky súťaže.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu pravidiel organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.pivnapohotovost.sk.
 4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
 5. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel u organizátora.

 

Organizátorom súťaže je spoločnosť DRINK ŠOP, s. r. o., Krátka 4474/4, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 53 451 511.